Tel: +48 (12) 276-86-64
Email: biuro@sekonet.pl
Zadowolenie.Skuteczność.Wiedza.

Zadowolenie.

Zawsze dążymy do uzyskania sukcesu w wykonywanych projektach. Zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze.

Read More

Skuteczność.

Nigdy nie rezygnujemy z powodu trudności. Każdy projekt realizujemy do końca. Sukces jest dla nas bardzo ważny.

Read More

Wiedza.

Nieustannie się rozwijamy pogłębiając naszą wiedzę. Stosujemy najnowsze i sprawdzone rozwiązania.

Read More

Alarmy

— Systemy alarmowe oraz systemy ochrony antynapadowej. Systemy po­wia­da­mia­nia wszelkiego rodzaju (automatyka, sterowanie w domu itp.).

…. System alarmowy to ze­spół urzą­dzeń słu­żą­cych naj­czę­ściej za­bez­pie­cze­niu da­ne­go obie­ktu przed wła­ma­niem (sy­stem alar­mu wła­ma­nia) lub po­ża­rem (sys­tem prze­ciw­po­ża­ro­wy). W sy­ste­mach alar­mu wła­ma­nia naj­czę­ściej wy­ko­rzy­stu­je się pa­sy­wne czuj­ni­ki pod­czer­wie­ni rea­gu­ją­ce na ruch (PIR) i czuj­ni­ki ma­gne­ty­czne (kon­ta­ktro­ny) umie­szcza­ne na ok­nach, drz­wiach, bra­mach ga­ra­żo­wych (wzbu­dze­nie czuj­ni­ka po­wo­duje ala­rm). Sy­stem prze­wa­żnie uz­bra­ja­ny/­roz­bra­ja­ny je­st przez wpi­sa­nie na kla­wia­tu­rze spe­cja­lne­go ko­du usta­lo­ne­go przez uży­tko­wni­ka. Sy­ste­my alar­mo­we nie są skom­pli­ko­wa­ne w ob­słu­dze, a zwię­ksza­ją bez­pie­czeń­stwo obie­ktu (fir­ma, ma­ga­zyn, dom, ga­raż itp.). Czę­sto do­dat­ko­wym ele­men­tem do sys­te­mu ala­rmu wła­ma­nia jest sys­tem an­ty­na­pa­do­wy, zre­ali­zo­wa­ny w for­mie pi­lo­ta lub ukry­te­go przy­ci­sku alar­mo­we­go. Kla­wia­tury ko­do­we po­sia­da­ją fun­kcję wy­bie­ra­nia ko­du „pod przy­mu­sem”, któ­ra po­wo­du­je uru­cho­mie­nie sy­ste­mu ala­rmu na­pa­du – ci­chy ala­rm, wez­wa­nie ochro­ny. Urzą­dze­nie do rę­czne­go po­wia­da­mia­nia o poża­rze. Isto­tną gru­pę wśród sy­ste­mów alar­mo­wych sta­no­wią sys­temy alar­mów prze­ciw­poża­ro­wych. Naj­czę­ściej opar­te są one o opty­czne czuj­ki dy­mu, czu­jki og­nia oraz przy­ci­ski rę­czne­go po­wia­da­mia­nia- zgo­dnie z nor­mą EN-54 na­zy­wa­ne Rę­czny­mi Os­trze­ga­cza­mi Po­ża­ro­wy­mi (w skró­cie ROP). W du­żych obie­ktach czę­sto po­sia­da­ją po­łą­cze­nie ze stra­żą poża­rną oraz współ­dzia­ła­ją z in­ny­mi sy­ste­ma­mi ochro­ny p.­poż. – auto­ma­ty­czny­mi sys­te­ma­mi gaś­ni­czy­mi (zra­sza­cze wod­ne, sys­te­my ga­sze­nia ga­zem), sys­te­my na­wie­wo­we i od­dy­mia­nia, awa­ryj­ne oświe­tle­nie, dźwię­ko­wy sys­tem os­trze­ga­nia (DSO) itp.

…. Firma SekoNet posiada duże doświadczenie w budowie awansowanych systemów alarmowych. Zbudowaliśmy kilkanaście rozbudowanych systemów alarmowych. Wykonujemy również mniejsze systemy w domach prywatnych i w małych firmach. Nasze systemy oprócz typowych związanych z zabezpieczeniem terenu i obiektów mogą służą również do kontrolowania procesów technologicznych lub innych urządzeń (dzięki systemom powiadamiania możliwe jest wysyłanie SMS lub innych sygnałów w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska np. przegrzania, zalania itp.).

Typowy system alarmowy składa się z następujących elementów :

– centralka alarmowa,
– wszelkiego rodzaju czujniki : ruchu, podczerwieni, dymu, wilgoci itp.,
– system połączeń,
– manipulatory,
– układy zasilające,
– akustyczno-świetlne sygnalizatory,
– systemy powiadamiania przewodowego lub bezprzewodowego,
– inne elementy systemu alarmowego.

Godziny pracy

SekoNet s.c. pracuje w godzinach : Poniedziałek – Piątek 9-00 do 17-00 dyżury telefoniczne : 501498056, 502455798

Read More
Komputery

— SekoNet zajmuje się informatyką (komputerami) od ponad 20 lat.         Z informatyką mieliśmy do czynienia jeszcze przed pojawieniem się pierwszych komputerów PC (personal computer – komputer osobisty). Były to czasy […]

Read More
Internet

— Jako firma dostarczamy internet od ponad 10 lat. Firma SekoNet s.c. zajmuje się dostarczaniem internetu. Najczęściej dostarczamy go drogą radiową. Posiadamy możliwość dostarczenia internetu w promieniu do 20 kilometrów […]

Read More
Monitoring

— Systemy monitoringu wideo są ostatnio coraz bardziej popularne. …. Systemy monitoringu wideo stawiają dużo wymagań wobec firm zajmujących się tą problematyką. Aby taki układ działał prawidłowo niezbędne jest poprawne […]

Read More
Linki

Prezentujemy łącza do stron firm współpracujących z naszą firmą. . 01. Amarant Pracownia plastyczno-reklamowa : www.amarant.krakow.pl 02. BiaMar Producent zdrowej żywności : biomar24.pl 03. Comarch Producent oprogramowania … : cdn.com.pl […]

Read More